Thiết bị ghi nhiệt độ

5.161.667

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 905T2

2.881.667

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 735-1

10.481.667

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 735-2

13.996.667

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ testo 922

4.180.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ testo 925

3.008.333

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 926

2.945.000
12.033.333

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 110

3.356.667

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 905T1

2.153.333

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 112

5.795.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 830T2

2.675.833

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 720

5.510.000
4.085.000
4.116.667
10.291.667
10.418.333

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo ghi nhiệt độ testo 176T3

12.096.667

Thiết bị ghi độ ẩm

Thiết bị đo độ ẩm testo 608-H2

3.420.000
2.438.333

THIẾT BỊ GHI ĐỘ ẨM

Thiết bị ghi độ ẩm

Thiết bị đo độ ẩm testo 608-H2

3.420.000
3.040.000
2.850.000
5.066.667

Thiết bị ghi độ ẩm

Thiết bị đo độ ẩm testo 608 H1

2.260.000

Thiết bị ghi độ ẩm

Nhiệt ẩm kế testo 622

8.170.000

THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT

Thiết bị đo áp suất

Thiết bị đo áp suất testo 510i

3.103.333
4.401.667

THIẾT BỊ ĐO KHÍ

Thiết bị đo đa năng

Bộ testo 440 đo CO2 (Bluetooth)

22.800.000

Thiết bị đo khí thải

Thiết bị đo khí thải testo 350

0
17.226.667
4.433.333

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Thiết bị đo tốc độ vòng quay testo 465

6.428.333

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Thiết bị đo tốc độ vòng quay – testo 470

8.803.333

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Thiết bị đo tốc độ vòng quay – testo 476

23.718.333

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Thiết bị đo tốc độ vòng quay testo 477

25.396.667

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Thiết bị đo tốc độ vòng quay testo 460

4.401.667

THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐIỆN

Thiết bị kiểm tra điện áp

Kìm đo điện – testo 770-3

6.966.667

Thiết bị kiểm tra điện áp

Kìm đo điện testo 770-1

4.306.667

Thiết bị kiểm tra điện áp

Kìm đo điện testo 770-2

5.636.667

Thiết bị kiểm tra điện áp

Vạn năng kế kỹ thuật số testo 770-3

6.966.667

Thiết bị kiểm tra điện áp

Vạn năng kế kỹ thuật số – testo 760-1

2.976.667

Thiết bị kiểm tra điện áp

Vạn năng kế kỹ thuật số testo 760-2

4.971.667

Thiết bị kiểm tra điện áp

Bút thử điện cảm ứng testo 745

981.667

Thiết bị kiểm tra điện áp

Thiết bị kiểm tra điện áp testo 750-1

1.456.667

Thiết bị kiểm tra điện áp

Thiết bị kiểm tra điện áp – testo 750-2

2.248.333

Thiết bị kiểm tra điện áp

Thiết bị kiểm tra điện áp testo 750-3

3.103.333

Thiết bị kiểm tra điện áp

Thiết bị kiểm tra dòng áp – testo 755-1

4.306.667

Thiết bị kiểm tra điện áp

Thiết bị kiểm tra dòng / áp – testo 755-2

5.320.000