Thiết bị ghi nhiệt độ

4.950.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 905T2

2.760.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 735-1

10.520.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 735-2

14.060.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ testo 922

4.010.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ testo 925

2.880.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 926

2.820.000
11.540.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 110

3.200.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 905T1

2.070.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 112

5.550.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 830T2

2.570.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ – testo 720

5.270.000
3.920.000
3.950.000
9.880.000
10.000.000

Thiết bị ghi nhiệt độ

Thiết bị đo ghi nhiệt độ testo 176T3

11.600.000

Thiết bị ghi độ ẩm

Thiết bị đo độ ẩm testo 608-H2

3.260.000
2.320.000

THIẾT BỊ GHI ĐỘ ẨM

Thiết bị ghi độ ẩm

Thiết bị đo độ ẩm testo 608-H2

3.260.000
2.920.000
2.730.000
4.860.000

Thiết bị ghi độ ẩm

Thiết bị đo độ ẩm testo 608 H1

2.260.000

Thiết bị ghi độ ẩm

Nhiệt ẩm kế testo 622

7.840.000

THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT

10.060.000

Thiết bị đo áp suất

Thiết bị đo áp suất testo 510i

2.980.000
4.230.000

THIẾT BỊ ĐO KHÍ

Thiết bị đo đa năng

Bộ testo 440 đo CO2 (Bluetooth)

22.100.000

Thiết bị đo khí thải

Thiết bị đo khí thải testo 350

0
16.580.000
4.260.000

Thiết bị đo khí thải

testo 310 – thiết bị đo khí thải

16.330.000

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Thiết bị đo tốc độ vòng quay testo 465

6.180.000

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Thiết bị đo tốc độ vòng quay – testo 470

8.460.000

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Thiết bị đo tốc độ vòng quay – testo 476

22.850.000

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Thiết bị đo tốc độ vòng quay testo 477

24.450.000

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Thiết bị đo tốc độ vòng quay testo 460

4.230.000

THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐIỆN

Thiết bị kiểm tra điện áp

Kìm đo điện – testo 770-3

6.710.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Kìm đo điện testo 770-1

4.140.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Kìm đo điện testo 770-2

5.420.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Vạn năng kế kỹ thuật số testo 760-3

6.710.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Vạn năng kế kỹ thuật số – testo 760-1

2.850.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Vạn năng kế kỹ thuật số testo 760-2

4.770.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Bút thử điện cảm ứng testo 745

940.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Thiết bị kiểm tra điện áp testo 750-1

1.380.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Thiết bị kiểm tra điện áp – testo 750-2

2.160.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Thiết bị kiểm tra điện áp testo 750-3

2.980.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Thiết bị kiểm tra dòng áp – testo 755-1

4.140.000

Thiết bị kiểm tra điện áp

Thiết bị kiểm tra dòng / áp – testo 755-2

5.110.000